Kesyon Referandòm Eleksyon Jeneral

American Flag Banner

Nan dat 8 jen 2022, Komisyon Vil Tamarac te pase Òdonans O-2022-007 nan dezyèm lekti ki te pwopoze amannman nan Konstitisyon Vil la. Rezidan Tamarac yo pral vote sou sèt mezi bilten vòt sa yo pandan Eleksyon Jeneral 8 Novanm 2022 la.


REFERANDUM #1: PLAN OFISYÈL VIL LA AK LIMIT YO
Nan Moman an, Manman-Lwa Vil la egzije Vil la pou l kenbe yon plan vil ofisyèl epi pou li defini limit vil la. Èske yo ta dwe amande seksyon 2.01 Manman-Lwa Vil la pou mete yon deskripsyon legal Vil la kòm yon pati nan plan ofisyèl vil la epi èske seksyon 13.01 Manman-Lwa Vil la ta dwe efase etan li vin pa nesesè paske li repete?

Èske yo ta dwe adopte amannman nan Manman-Lwa an ki dekri pi wo a?

Wi [ ] Non [ ]

REFERANDUM #2: REVOKE DIREKTÈ MINISIPAL LA
Nan Moman an, Manman-Lwa Vil la prevwa retire manadjè minisipal la pa yon senp vòt majoritè nan Komisyon minisipal la. Èske yo ta dwe amande Seksyon 5.02 Manman-Lwa an pou mande yon vòt majorite kalifye nan Komisyon minisipal la pou retire manadjè minisipal la?

Èske yo ta dwe adopte amannman nan Manman-Lwa an ki dekri pi wo a?

Wi [ ] Non [ ]

REFERANDUM #3: POUVWA MANADJÈ MINISIPAL LA
Nan Moman an, Manman-Lwa vil la prevwa ke manadjè vil la nonmen epi sipèvize administratè adjwen vil yo, chèf depatman yo ak grefye vil la, selon apwobasyon Komisyon an. Èske yo ta dwe amande seksyon 5.04 ak

10.01 Manman-Lwa an pou presize ke manadjè vil la dwe nonmen epi sipèvize Administratè minisipal adjwen yo, chèf depatman yo ak sekretè vil la san apwobasyon Komisyon an?

Èske yo ta dwe adopte amannman nan Manman-Lwa an ki dekri pi wo a?

Wi [ ] Non [ ]

REFERANDUM #4: EGZIJANS REZIDANS POU KANDIDA YO
Nan Moman an, Manman-Lwa vil la an silans konsènan yon egzijans rezidans minimòm pou kalifye pou kandida pou majistra ak komisyonè. Èske yo ta dwe amande Seksyon 6.06 Manman- Lwa an pou espesifye yon egzijans rezidans yon ane pou kapab kalifye kòm kandida pou Majistra ak Komisyonè?

Èske yo ta dwe adopte amannman nan Manman-Lwa an ki dekri pi wo a?

Wi [ ] Non [ ]

REFERANDUM #5: PWOSEDI PASASYON KONTRA PIBLIK YO
Nan moman an, Manman-Lwa vil la prevwa anbochaj yon oditè endepandan ak sèten sèvis pwofesyonèl nan yon fason ki pa konsistan avèk lwa Eta a. Èske seksyon 7.09, 7.11 ak 7.14 Manman-Lwa yo bezwen amande pou yo konfòme yo ak lwa Eta a epi pou fè sèten akò ak kontra vil la pou machandiz ak sèvis yo sibi yon apwobasyon injeksyon lajan anyèl?

Èske yo ta dwe adopte amannman nan Manman-Lwa an ki dekri pi wo a?

Wi [ ] Non [ ]

REFERANDUM #6: REVOKASYON AVOKA VIL LA
Nan Moman an, Manman-Lwa minisipal la prevwa pou retire Avoka Vil la pa yon vòt senp majorite nan Komisyon minisipal la. Èske yo ta dwe amande Seksyon 11.01 Manman-Lwa an pou mande yon vòt majorite kalifye nan Komisyon minisipal la pou retire Avoka vil la?

Èske yo ta dwe adopte amannman nan Manman-Lwa an ki dekri pi wo a?

Wi [ ] Non [ ]


REFERANDUM #7: KLARIFIKASYON AK MIZAJOU MANMAN- LWA VIL LA
Nan moman a, Manman-Lwa vil la gen plizyè seksyon demode oswa obsolèt. Èske ta dwe gen gwo pase men ki fèt nan Manman-Lwa vil la, ki gen ladan chanjman ki fèt nan estil, klarte, konsistans ak netralite konsènan itilizasyon pwonon feminen oswa maskilen, kote yo retire dispozisyon ki demode, bay definisyon, mete ajou Manman-Lwa an pou konfòme ak dispozisyon lwa Eta a ak retire zafè ki gen tan abòde nan Òdonans minisipal yo?

Èske yo ta dwe adopte amannman nan Manman-Lwa an ki dekri pi wo a?

Wi [ ] Non [ ]


American Flag Banner